Najem grobnih mest

V Pogrebnem podjetju Maribor se pogosto srečujemo z vprašanjem, ali nam grobna mesta, kjer so pokopani naši bližnji, pripadajo za vedno, oziroma kako se urejajo najemna razmerja za grobno mesto.

Najem grobnega mesta

Najemna pogodba za grobno mesto se sklene za obdobje desetih let in se vsakokrat podaljša za naslednjih deset let, v kolikor nobena od pogodbenih strank ne odpove najemnega razmerja vsaj 2 meseca pred iztekom pogodbe.

V primeru smrti najemnika obstoječa najemna pogodba preneha in je potrebno skleniti novo. Če je v najemni pogodbi določen pravni naslednik, je ta po smrti najemnika prvi, ki je upravičen do najema istega grobnega mesta. Če pa v prvotni najemni pogodbi pravni naslednik ni določen, se postopa v skladu z 30. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), ki določa, da ima pravico do najema grobnega mesta tisti, ki je poravnal stroške pokopa najemnika.

To torej pomeni, da po smrti najemnika grobnega mesta njegovi dediči ne postanejo avtomatsko novi najemniki grobnega mesta, temveč je potrebno skleniti novo najemno pogodbo.

Informacije, kako skleniti novo najemno pogodbo, najdete tukaj.

Informacije o grobnini ali najemnini za grobno mesto najdete tukaj.

Pravni naslednik

Najemnik lahko v najemni pogodbi imenuje tudi pravnega naslednika, ki lahko v njegovem imenu sklepa podaljšanje pogodbe, po smrti najemnika pa pridobi kot prvi pravico, da lahko kot novi najemnik sklene pogodbo za isti grobni prostor.

Morebitno spremembo pravnega naslednika lahko sporoči najemnik izključno samo pisno oziroma osebno v pisarni pokopališč Pobrežje in Dobrava.